ทิศทางของของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาไทย (สอสท) ในอนาคต

ด้านการเรียนการสอน

1. สมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางในด้านหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่อง หลักสูตร (ระยะสั้นหรือระยะยาว) การลงทะเบียน รายละเอียดของผู้ทรงคุณวุฒิในเครือข่าย ฯลฯ เพื่อเตรียมการรองรับการโอนย้ายหน่วยกิจระหว่างสถาบัน (ให้สมาชิกประเภทสถาบันของสมาคมฯ นำรายละเอียดหลักสูตรใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ) และข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ

2. การนำนักศึกษาไปฝึกงาน ฝึกภาคสนาม การแลกเปลี่ยนโครงงานระหว่างสถาบัน

3. ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักต่อสังคมภายนอก

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านสมาชิกประเภทสถาบัน อันนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้

5. การดำเนินการรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ที่อยู่ในสมาชิกประเภทสถาบันของสมาคมฯ

6. การแกนกลางในการฝึกอบรมภายใต้มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

การวิจัย

1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์

2. วิจัยการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ โดยเชื่อมโยงถึงตลาดแรงงาน

3. การจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

4. การจัดทำ Knowledge Management ด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของสมาคมฯ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การวิจัยทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อรองรับการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ

6. การพัฒนาคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ

การบริการวิชาการ

1. การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
2. การจัดฝึกอบรมให้ผู้ที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้โดยตรง
3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น – ระยะยาว ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม (จัดปีเว้นปี สลับกับการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับปริญญาตรี)
4. การจัดเสวนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้กับชุมชน
5. การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและด้านที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพต่างๆ
6. การจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถแบ่งระดับชาติออกเป็น ระดับปริญญาตรี (โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา โดยสมาชิกสถาบันแต่ละแห่งให้เวียนกันเป็นเจ้าภาพ
7.การจัดทำ Environmental Learning Resources ในระดับมัธยมศึกษา/ระดับประถมศึกษา

ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

1. การจัดทำ CSR ระหว่างนักศึกษา อาจสอดแทรกในการจัดกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาได้
2. การทำกิจกรรมนักศึกษา เช่น กีฬาวิด-แวด ปลูกป่า ฯลฯ

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน
2. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน
3. การดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศในนามสมาคมฯ
4. การสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับอาเซียน ทำการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างประเทศกับสมาคมฯ และสามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษานั้นๆ มาทำงานวิจัยได้

กิจรรมของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาไทยในรอบปี พ.ศ. 2548-2554

ปี พ.ศ. 2554

1. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The First EnvironmentAsia เรื่อง “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” 22-25 March, 2011 Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand 2. การจัดนิเวศสัญจรครั้งที่ 5 เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทย-สหภาพพม่า” 3. การเข้าร่วมจัดทำ TQF:HEd ในสาขาสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 4. การจัดระดมความเห็นในเรื่องทิศทางในอนาคตของสมาคม สอสท

ปี พ.ศ. 2553

1. การเข้าร่วมให้คำแนะนำ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานและใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ…. 2. การจัดทำร่างมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3. การจัดนิเวศสัญจรครั้งที่ 4 “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม และสิ่งแวดล้อมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ณ กรุงโฮจิมินห์ และนครดาลัด 4. การเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The First EnvironmentAsia ในปี 2554

ปี พ.ศ. 2552

1. การนำวารสาร EnvironementAsia เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติของ TCI และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus และDOAJ 2. การสร้างเว็บไซต์ของสมาคม ในชื่อเว็บไซต์ www.tshe.org

ปี พ.ศ. 2551

1. การเสนอ“โครงการนวัตกรรมหลักสูตรร่วมบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์” (Joint Innovative Graduate Program in Strategic Environment Management) ของ สกอ. ในโครงการ Mega project แต่ภายหลังโครงการนี้ถูกยกเลิกไปทุกเครือข่าย 2. รวบรวมเครือข่ายหลักสูตรสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

อ่านต่อ