ปี พ.ศ. 2550

1. จรรยาบรรณนักสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสมาคม สอสท ได้ร่วมกันหารือ และดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมพึงดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี กอปรด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
 • 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยปราศจากอคติ ความลำเอียง ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่น และไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
 • 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมพึงรอบรู้จริงในศาสตร์ที่ศึกษา แสวงหาความรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 • 4. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พึงใช้ความรู้ และความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • 5. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พึงร่วมรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี
 • 6. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมพึงให้ความคิดเห็นด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยปราศจากสิ่งที่เกินจริงหรือด่วนสรุป
 • 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันปัญหามลภาวะ แก้ไข ฟื้นฟู และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมในแนวทางที่ยั่งยืน

2. นิเวศสัญจรครั้งที่ 2 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมต่อชุมชนและแหล่งสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม อารยธรรมไทย –กัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. นิเวศสัญจร ครั้งที่ 3 การศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอารยธรรมไทย –ลาว ณ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง)

4. โครงการจัดทำวารสารวิชาการของสมาคม สอสท วารสาร EnvironmentAsia ซึ่งตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบันวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus และ DOAJ

ปี พ.ศ. 2549

1. การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำเสนอโครงการซึ่งจะดำเนินการในอนาคต 2 โครงการ คือ

 • 1. บูรณาการจัดการขยะทั่วประเทศ (Nationwide Campaign on Solid Waste Management) โดยมีเป้าหมายว่า ทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนตื่นตัวตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องขยะในเชิงพาณิชย์ ให้ประชาชนมีความรู้ว่าขยะสามารถนำกลับมาเป็นเงินได้ ส่วนขยะเปียกอาจรณรงค์ให้มาเป็นน้ำปุ๋ยชีวภาพ การเผา การฝัง จุดเริ่มต้นของโครงการฯ คือ การแยกขยะ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เข้ามาใช้
 • 2. โครงการ “แมกไม้ เมืองงาม” (Greening and Beautification of Communities and Town) เป็นโครงการที่จะขยายแนวความคิดของเมืองน่าอยู่สู่ชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ว่า “สิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างด้วยมือของเราได้” และการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้ก็ทำให้ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าสามารถทำได้จังหวัดละ 1 แห่ง เริ่มจากจุดเล็กๆ ก็จะขยายผลในระยะยาวต่อไป โดยจะเริ่มต้นกับถนนสายหลักๆ บริเวณปริมณฑลก่อน แล้วค่อยทำเป็นต้นแบบกระจายแนวคิดไปสู่พื้นที่อื่นๆ

2. การลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “การรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี นายกสมาคม สอสท เป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ที่จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2548 ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมปทุมวัน ปรินซ์เซส กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างระบบการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และใช้เป็นแนวทางในการจัดการอย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้มุ่งเป้าหมายในเบื้องต้นเป็นพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

3. โครงการในอนาคต 2 โครงการ ได้แก่

 • 1. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกรมป่าไม้ โดยจะให้นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปลูกป่า (ดำเนินการในมหาวิทยาลัยต่างๆ)
 • 2. โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้ประโยชน์ของเสีย/ขยะ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของขยะ การกำจัดขยะ การนำขยะกลับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร (ดำเนินการในมหาวิทยาลัยต่างๆ)

โดยทั้ง 2 โครงการจะขอความร่วมมือจากนักศึกษาอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมทุกสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคม สอสท ทำกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ จังหวัดของตนหรือร่วมกันทำเฉพาะที่ใดที่หนึ่งในระยะยาว ซึ่งจะนำเสนอทั้ง 2 โครงการในเวทีสิ่งแวดล้อม 48 ตั้งแต่วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ กรมประชาสัมพันธ์

4. การจัดมาตรฐานหลักสูตรด้านการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยรวบรวมหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม สอสท

5. การจัดประชุมวิชาการ 33 ปี เรื่อง นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม : อนาคตร่วมของสังคมไทย โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ตั้งแต่วันที่ 26- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งหัวข้อทางวิชาการเป็น 6 กลุ่มได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3) การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 4) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5) การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และ 6) นโยบายสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

6. การร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด เป็นการจัดการแข่งขันโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 14 มีสมาคม สอสท เข้าร่วมให้การสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการรวมตัวกันของนักศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายสถาบัน ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการใช้ยาเสพติด นอกจากนี้ในการแข่งขันกีฬายังช่วยสร้างความสามัคคีและช่วยเสริมสร้างคุณธรรมให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

7. การจัดนิเวศสัญจรครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ แขวงจำปาสัก

8. เข้าร่วมเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2548

1. การดำเนินโครงการรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ร่วมกับกรทควบคุมมลพิษ
2. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการทางวิชาการในงาน “สิ่งแวดล้อม 48: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ.2548” วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย’48
3. การจัดทำข่าว สอสท และแขวนในเว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/tshepc