ฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2559 ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ 
http://www.tshe.org/course-and-training/

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน

#สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Tashi Tshering และ Mr.Jasraj Limbu ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ จากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลักษณาวดี จตุรภัทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยจากสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ เตาเผาขยะ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เตาเผาขยะอันตราย อ่อนนุช ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการสาธิตการนำของเสียจากขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำเชื้องเพลิงชีวภาพ การทำถ่าน และการทำน้ำมัน ช่วงวันสุดท้ายของการดูงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เยี่ยมชมหลุมฝังกลบขยะของบริษัท Better World Green จังหวัดสระบุรี และหลุมฝังกลบขยะของกลุ่มบริษัท 79 จำกัด กำแพงแสน

1 7 5                      3

 

 

Read more

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าวการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘

ติดตามการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘ ของสมาคม สอสท การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถอ่านเรื่องราวและประสบการณ์จากผู้ร่วมเดินทางได้ที่นี่ 

www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day1-2Hanoi-HalongBay.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day1-2Hanoi-HalongBay.rar>
www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day3-4Sapa.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day3-4Sapa.rar>
www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day5Hanoi.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day5Hanoi.rar>

 

Visit of Professor Herbert Helander

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม, 2556 Professor Herbert Helander จาก University of Goteberg, Sweden ได้ร่วมเข้าประชุมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่จัดขึ้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Professor Herbert Helander ได้รับหน้าที่เป็น Honorable Editor ให้กับวาสารของทางสอสท. EnvironmentAsia ตั้งแต่ตอนก่อตั้งวารสารจนปัจจุบันและได้มีส่วนช่วยเหลือวารสารเป็นอย่างมาก ทางสอสท. ได้มอบ Certificate of Appreciation ให้กับ Professor Helander เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน

Prof_Helande1             IMG_3543

Visit of Dr. Freek van der Meer

DSC00763เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม Prof. Dr. Freek van der Meer ผู้เชียวชาญทางด้าน Earth Observation จาก Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมเข้าประชุมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่จัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Prof. Dr. Freek van der Meer ให้เกรียติตอบรับการเป็น Keynote speaker และ Chair session ของการประชุม “The 2nd EnvironmentAsia International Conference” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556