รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2561-2562

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
ที่ปรึกษา ผศ. ดร. จารนัย พณิชยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา ผศ. ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคม ศ. ดร.วนิดา จีนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปนายก คนที่ ๑ ผศ. ดร.เตือนใจ ดุลจินดาชบาพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุปนายก คนที่ ๒ ผศ. ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายก คนที่ ๓ รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายก คนที่ ๔ อ. ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขานุการ ผศ. ดร. อุมา ลางคุลเสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เหรัญญิก ผศ. ดร.ศิราณี ศรีใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐ ประธานฝ่ายกิจการพิเศษและระดมทุน ผศ. พ.ท. ดร.กิตติภพ พรหมดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๑ ประธานฝ่ายหลักสูตร
และฝึกอบรม
ผศ. ดร. สิทธิโชค พวงทองทับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒ ประธานฝ่ายวารสารวิชาการ ผศ. ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะกรรมการ อ. ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ. ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๓ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร.เตือนใจ ดุลจินดาชบาพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยเกริก