คณะกรรมการสมาคม สอสท ชุดใหม่

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
ที่ปรึกษาสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์
ดิลกวณิช
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุปนายก คนที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารนัย
พณิชยกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายก คนที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์
ชีวาพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อุปนายก คนที่ ๓ รองศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์
ถาวรยุติการต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุปนายก คนที่ ๔ รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล
อ้นแฉ่ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เหรัญญิก ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเหรัญญิก อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐ ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ
และระดมทุน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์
หนูพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารนัย พนิชยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.สิทธิโชค
พวงทองทับ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ภูสิต ห่อเพชร สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวลักษณาวดี จตุรภัทร์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑ ประธานฝ่ายหลักสูตร
และฝึกอบรม
อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี
จุฑามณีพงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ขุนทอง คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ดิฐกมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ
ดุลจินดาชบาพร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ภวัต เลิศสุธน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
รัตติกาลสุขะ
สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แทนทัศน์
เพียกขุนทด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๑๒ ประธานฝ่ายวารสารวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์
ประภักดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา
อนุรักษ์พงศธร
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ขุนทอง คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล
อ้นแฉ่ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศิราณี
ศรีใส
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์
ชีวาพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๑๓ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา
โรแบร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ
สื่อประเสริฐสิทธิ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พันตรีหญิงวาสนา รุจิเสนีย์ กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวลักษณาวดี จตุรภัทร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยเกริก