ฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2559 ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ 
http://www.tshe.org/course-and-training/