ลำดับที่

สมาชิกสมาคมปัจจุบัน

1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

สาชาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6

*คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7

*ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12

สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

13

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

14

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

15

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

16

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

17

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19

โปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

20

**ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

21

**คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22

**สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23

**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24

**ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25

**คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26

**คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

27

**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

28

**คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

29

**คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30

**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

31

**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

32

**คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

33

**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

34

**สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

35

**สาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

36

**คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

37

**บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก

38

**คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

39

**ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

40

**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

41

**คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

41

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

42

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

44

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

45

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

47

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

48

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

49

คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

50

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

51

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

52

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

53

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

54

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

55

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

56

สาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

58

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก

59

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

60

ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

61

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

62

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

63

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หมายเหตุ:
* ปัจจุบันภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว
**สมาชิกสมาคมที่ยังไม่ได้ต่ออายุ
สมัครสมาชิก คลิ้ก