ประวัติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)

หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งสมาคม

ปัจจุบันภายใต้กระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ          ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังเป็นบทบาทและภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการหลายแห่ง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนา ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

ชื่อสมาคมและการจดทะเบียน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Society of Higher Education Institutes on Environment) หรือ สอสท (TSHE) ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามเลขอนุญาตที่ ต. นฐ 3/2548 อนุญาต ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และจดทะเบียนเป็นสมาคมประจำจังหวัดนครปฐม ทะเบียนเลขที่ 4/2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548

ที่ตั้งสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

รูปเครื่องหมายของสมาคม

รูปของเครื่องหมายสมาคม

รูปดอกบัวอยู่ภายในกรอบวงกลมสีเขียว หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังการสร้างคนดี สู่สังคมเพื่อพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับโลก

รูปดอกบัว หมายถึง ความเป็นสิ่งบริสุทธิ์ สูงคุณค่า และการเป็นผู้นำความสุข ความดีสู่สังคม ซึ่งเปรียบเหมือนสถาบันที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ที่มุ่งหวังสร้างคนดีสู่สังคมเพื่อพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความสุข

รูปวงกลม หมายถึง สิ่งแวดล้อมของโลก หรือความเป็นสากล เปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยต้องการให้เกิดความสุข ความดีกับสิ่งแวดล้อมของโลก

สีเขียว หมายถึง ความมีชีวิตที่ดี มีความสุขของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี

สอสท หมายถึง  ตัวอักษรย่อของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยTSHE หมายถึง ตัวอักษรย่อของ Thai Society of Higher Education Institutes on Environment

วัตถุประสงค์ของสมาคม

พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม

ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความสามารถบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนาวิชาชีพนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคม

บริการวิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อสังคมส่วนรวม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นใดของสมาชิก

ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามมติของที่ประชุม

สมัครสมาชิก คลิ้ก