Posts Categorized: News

ฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2559 ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่  http://www.tshe.org/course-and-training/

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน

#สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Tashi Tshering และ Mr.Jasraj Limbu ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ จากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลักษณาวดี จตุรภัทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยจากสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ เตาเผาขยะ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เตาเผาขยะอันตราย อ่อนนุช ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการสาธิตการนำของเสียจากขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำเชื้องเพลิงชีวภาพ การทำถ่าน และการทำน้ำมัน ช่วงวันสุดท้ายของการดูงาน… Read more »

Visit of Dr. Freek van der Meer

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม Prof. Dr. Freek van der Meer ผู้เชียวชาญทางด้าน Earth Observation จาก Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมเข้าประชุมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่จัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Prof. Dr. Freek van der Meer ให้เกรียติตอบรับการเป็น Keynote speaker และ Chair session ของการประชุม “The 2nd EnvironmentAsia International Conference” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556