(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 255X

1. มคอ. 1      ดาวน์โหลด
2. ตัวอย่าง มคอ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ดาวน์โหลด
3. ตัวอย่างมคอ 2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                ดาวน์โหลด
4. ตัวอย่างมคอ 2 สาขาวิชาการจัดการสิ่่งแวดล้อม           ดาวน์โหลด
5. ตัวอย่างมคอ 3-7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ดาวน์โหลด
5. ตัวอย่างมคอ 3-7 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม            ดาวน์โหลด
5. ตัวอย่างมคอ 3-7 สาขาวิชาการจัดการสิ่่งแวดล้อ         ดาวน์โหลด
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด