สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
******************************************************************************************************************************************************

1. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

2. หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวม 45 ชั่วโมง

3. หลักสูตรการควบคุมของเสียอันตราย  จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง  (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

4. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน จำนวน จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

5. หลักสูตรการควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

6. สาขาวิชาการควบคุมมลพิษทางอากาศ จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 20 คน สมาคม สอสท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนทราบต่อไป

ทั้งนี้ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดสอบ โดยมีกำหนดการสอบดังตารางด้านล่าง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sc.sci.ssru.ac.th/ (Brochure กำหนดการจัดสอบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผู้ประสานงานหน่วยฝึกอบรม นายติณห์ ทองธรรมขาติ โทร. 0958385111

สามารถดูรายละเอียดการขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพฯ ได้ที่ http://www.cstp.or.th/