สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
******************************************************************************************************************************************************

1. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

  • ราคา Module ละ 9,000 บาท หรือรวมทั้งหลักสูตร ราคา 25,000 บาท  โดยช่วงเวลาจัดอบรมมี 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. – 14 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2560

2. หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวม 45 ชั่วโมง

  • ราคารวมตลอดหลักสูตร 13,000 บาท  โดยช่วงเวลาจัดอบรมมี 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. – 14 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2560

3. หลักสูตรการควบคุมของเสียอันตราย  จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง  (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

  • ราคา Module ละ 8,000-10,500 บาท (ตามจำนวนชั่วโมง) หรือรวมทั้งหลักสูตร ราคา 25,000 บาท โดยช่วงเวลาจัดอบรมมี 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 15 เม.ย. 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. – 15 ก.ค. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. – 28 ต.ค. 2560

4. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน จำนวน จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

  • ราคา Module ละ 8,000-10,500 บาท (ตามจำนวนชั่วโมง) หรือรวมทั้งหลักสูตร ราคา 25,000 บาท โดยช่วงเวลาจัดอบรมมี 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 18 มี.ค. 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 25 ก.ค. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 21 พ.ย. 2560

5. หลักสูตรการควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

  • ราคา Module ละ 8,000-10,500 บาท (ตามจำนวนชั่วโมง) หรือรวมทั้งหลักสูตร ราคา 25,000 บาท โดยช่วงเวลาจัดอบรมมี 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 เม.ย. – 30 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. – 8 ส.ค. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 28 พ.ย. 2560

6. สาขาวิชาการควบคุมมลพิษทางอากาศ จำนวน 3 Module รวม 90 ชั่วโมง (สามารถเลือกลงเฉพาะ Module ได้)

  • ราคา Module ละ 8,000-10,500 บาท (ตามจำนวนชั่วโมง) หรือรวมทั้งหลักสูตร ราคา 25,000 บาท โดยช่วงเวลาจัดอบรมมี 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 20 ส.ค. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 12 พ.ย. 2560

หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 20 คน สมาคม สอสท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนทราบต่อไป

ทั้งนี้ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดสอบ โดยมีกำหนดการสอบดังตารางด้านล่าง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sc.sci.ssru.ac.th/ (Brochure กำหนดการจัดสอบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง E-mail:k.punyanuch@gmail.com โทรศัพท์ 080-5592151 (คุณปุณยานุช)

สามารถดูรายละเอียดการขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพฯ ได้ที่ http://www.cstp.or.th/