ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ พวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้ความกรุณามาเป็น key note speaker ในงาน 4th Environment Asia conference 2017.
ปัจจุบันภายใต้กระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังเป็นบทบาทและภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการหลายแห่ง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนา ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

Journal

EnvironmentAsia is the international journal published biannually by TSHE. View Papers

Course and Training

สอสท.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในหลักสูตรต่างๆ ดูรายละเอียด สมัครสมาชิก คลิ้ก