Posts By: Ornprapa Robert

ฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2559 ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่  http://www.tshe.org/course-and-training/

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน

#สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Tashi Tshering และ Mr.Jasraj Limbu ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ จากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลักษณาวดี จตุรภัทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยจากสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ เตาเผาขยะ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เตาเผาขยะอันตราย อ่อนนุช ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการสาธิตการนำของเสียจากขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำเชื้องเพลิงชีวภาพ การทำถ่าน และการทำน้ำมัน ช่วงวันสุดท้ายของการดูงาน… Read more »

จดหมายข่าวการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘

ติดตามการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘ ของสมาคม สอสท การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถอ่านเรื่องราวและประสบการณ์จากผู้ร่วมเดินทางได้ที่นี่  www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day1-2Hanoi-HalongBay.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day1-2Hanoi-HalongBay.rar>www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day3-4Sapa.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day3-4Sapa.rar>www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day5Hanoi.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day5Hanoi.rar>  

Visit of Professor Herbert Helander

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม, 2556 Professor Herbert Helander จาก University of Goteberg, Sweden ได้ร่วมเข้าประชุมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่จัดขึ้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Professor Herbert Helander ได้รับหน้าที่เป็น Honorable Editor ให้กับวาสารของทางสอสท. EnvironmentAsia ตั้งแต่ตอนก่อตั้งวารสารจนปัจจุบันและได้มีส่วนช่วยเหลือวารสารเป็นอย่างมาก ทางสอสท. ได้มอบ Certificate of Appreciation ให้กับ Professor Helander เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน             

Visit of Dr. Freek van der Meer

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม Prof. Dr. Freek van der Meer ผู้เชียวชาญทางด้าน Earth Observation จาก Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมเข้าประชุมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่จัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Prof. Dr. Freek van der Meer ให้เกรียติตอบรับการเป็น Keynote speaker และ Chair session ของการประชุม “The 2nd EnvironmentAsia International Conference” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556