Visit of Professor Herbert Helander


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม, 2556 Professor Herbert Helander จาก University of Goteberg, Sweden ได้ร่วมเข้าประชุมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ที่จัดขึ้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Professor Herbert Helander ได้รับหน้าที่เป็น Honorable Editor ให้กับวาสารของทางสอสท. EnvironmentAsia ตั้งแต่ตอนก่อตั้งวารสารจนปัจจุบันและได้มีส่วนช่วยเหลือวารสารเป็นอย่างมาก ทางสอสท. ได้มอบ Certificate of Appreciation ให้กับ Professor Helander เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน