เกี่ยวกับเรา


ประวัติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)


หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งสมาคม

ปัจจุบันภายใต้กระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังเป็นบทบาทและภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการหลายแห่ง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนา ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป


ชื่อสมาคมและการจดทะเบียน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Society of Higher Education Institutes on Environment) หรือ สอสท (TSHE) ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามเลขอนุญาตที่ ต. นฐ 3/2548 อนุญาต ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และจดทะเบียนเป็นสมาคมประจำจังหวัดนครปฐม ทะเบียนเลขที่ 4/2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548


ที่ตั้งสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330รูปเครื่องหมายของสมาคม

รูปดอกบัวอยู่ภายในกรอบวงกลมสีเขียว หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังการสร้างคนดี สู่สังคมเพื่อพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับโลก


รูปดอกบัว หมายถึง ความเป็นสิ่งบริสุทธิ์ สูงคุณค่า และการเป็นผู้นำความสุข ความดีสู่สังคม ซึ่งเปรียบเหมือนสถาบันที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ที่มุ่งหวังสร้างคนดีสู่สังคมเพื่อพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความสุข

รูปวงกลม หมายถึง สิ่งแวดล้อมของโลก หรือความเป็นสากล เปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยต้องการให้เกิดความสุข ความดีกับสิ่งแวดล้อมของโลก

สีเขียว หมายถึง ความมีชีวิตที่ดี มีความสุขของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี

สอสท หมายถึง  ตัวอักษรย่อของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยTSHE หมายถึง ตัวอักษรย่อของ Thai Society of Higher Education Institutes on Environment


วัตถุประสงค์ของสมาคม


1. พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความสามารถบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาวิชาชีพนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคม
5. บริการวิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อสังคมส่วนรวม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
7. รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นใดของสมาชิก
8. ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามมติของที่ประชุม
สมัครสมาชิก คลิก!