คณะกรรมการ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2563-2564

สมาชิกกิตติมศักดิ์

 ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

 คุณสนธิ คชวัฒน์

 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกสมาคม

ศ. ดร. วนิดา จีนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุปนายก

คนที่ 1    รศ. ดร. รัฐชา ชัยชนะ
           คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คนที่ 2    ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คนที่ 3    ผศ. ดร. พรรณวดี สุวัฒิกะ
            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คนที่ 4    ผศ. ดร. ศิราณี ศรีใส
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขานุการ

ผศ. ดร. อุมา ลางคุลเสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหรัญญิก

ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

ผศ.พ.ท.ดร.กิตติภพ พรหมดี
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผศ. ดร. วรพจน์ กนกกันฑพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. พรรณวดี สุวัฒิกะ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ. ดร. วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร. วรรณา  มุสิก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ. ดร. ปาจรีย์ ทองสนิท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคม คลิก!