รายชื่อสมาชิกสถาบัน


1. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

16. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

17. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), Indonesia

18. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

19. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หมายเหตุ:
ค่าสมาชิกรายปี นับเวลาตามปีปฏิทินเท่านั้น

สมาชิกสมาคม และผู้สนใจส่งใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
อีเมล์:  tshe2005@gmail.com

 ** ค่าสมาชิกปีละ 3,000 บาท ** 

จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 408-696653-7

แล้วส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัคหรือใบต่ออายุ มาที่อีเมล์: tshe2005@gmail.com

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก

>> pdf: Click here!

>> docClick here!