โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน


#สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเเมืองทิมภู (Thimphu) ประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Tashi Tshering และ Mr.Jasraj Limbu ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ จากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลักษณาวดี จตุรภัทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยจากสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ เตาเผาขยะ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เตาเผาขยะอันตราย อ่อนนุช ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการสาธิตการนำของเสียจากขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำเชื้องเพลิงชีวภาพ การทำถ่าน และการทำน้ำมัน ช่วงวันสุดท้ายของการดูงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เยี่ยมชมหลุมฝังกลบขยะของบริษัท Better World Green จังหวัดสระบุรี และหลุมฝังกลบขยะของกลุ่มบริษัท 79 จำกัด กำแพงแสน