บรรยายพิเศษ ห้วข้อ พ.ร.บ.วิชาชีพและหลักสูตรสิ่งแวดล้อม


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)

จัดบรรยายพิเศษ

ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ในห้วข้อ พ.ร.บ.วิชาชีพและหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 – 10.30 น. ณ ห้อง 203 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Download เอกสารประกอบการบรรยาย