คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตปริญญาโท-เอก หลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง


ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด